ALİ NİHAD TARLAN:

Ocak 29, 2023 Kapalı Yazar: halukharunduman@gmail.com

Dağıstan’dan Erzurum’a göçmüş bir aileden olup 1898 yılında İstanbul’da doğar. Babası üçüncü ordu muhasipliğinden emekli Mehmed Nazif Beydir. Babasından ilk eğitimini alır, ondan Farsça Gülistan ve Bostan’ı okur (Tarlan, 1995:1).Babasının görevinden dolayı Manastır ve Selanik’te kalır, eğitimini burada sürdürür. İstanbul’a ailesinin dönüşü üzerine Vefa İdadisi’ne devam eder. Burada Fransızca öğrenir, Fars edebiyatına yönelir. Askerliğini Dördüncü Sahra Topçu Şubesi ile Şube-i Mahsusa’da Osmanlı Kanunlarını Farsçaya tercüme göreviyle tamamlar. Darülfünun’un Fransızca ve Farsça bölümlerini, 1920 yılında da Edebiyat Fakültesi’ni bitirir. 6 Nisan 1919’da Gazi Osman Paşa İdadisi’ne Fransızca öğretmeni olarak tayin edilir. Bu görevden sonra birçok Türk ve azınlık okulunda Farsça, Fransızca, edebiyat ve Türkçe öğretmenliği yapar. 20 Ağustos1933 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne metinler şerhi doçenti olur. 1 Ağustos1941’de profesörlüğe yükselir. 1 Ağustos 1972’de emekliye ayrılır. 30 Eylül1978’de vefat eder. Cenazesi, İçerenköy Kabristanı’na defnedilir.

Tarlan, metin şerhi, metin neşri, biyografi eserleri, edebî, dînî, içtimaî vb. konulardaki yazılar, tercüme ve telif çok sayıda eser kaleme almış önemli bir ilim adamı olmakla beraber şiirler de kaleme almıştır. Şiir yazmaya küçük yaşta başlayan Tarlan, edebiyatın değişim ve dönüşüm sürecine paralel olarak Servet-i Fünûn üslûbunda soneler, divan tarzında Türkçe ve Farsça gazeller, âşık ve tekke edebiyatı vadisinde koşma ve nefesler, Millî Edebiyat cereyanının etkisinde manzumeler, serbest vezinde şiirlerle devam etmiştir (Kut, 2011:109) Bu şiirlerinde değişik akımların etkisinde kalmıştır. Tarlan’ın şairliğinin önemli bir yönü de tarih düşürmesidir (Çelebioğlu, 1989:20-21). Tarlan, edebi gayeyle yazdığı şiir ve nesirleri Güneş Yaprak, Kuğular adlı eserlerinde toplamıştır
Yazının devamı için bakınız: https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/tarlan-ali-nihad